TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 4
(Áp dụng từ ngày 28/9/2020)

GVBM: Trần Hữu Nam

TKB BUỔI SÁNG (13)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1----
2--
3--
4----
5-----

TKB BUỔI CHIỀU (19)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1-
2-
3-
4--
5------

Tổng số tiết: 32


Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thi-vao-10/danh-sach-trung-tuyen-vao-lop-10-nam-2019-163.html