TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

Thời khoá biểu tuần 34

LỚP: 11ANH

TKB BUỔI SÁNG (0 tiết)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1------
2------
3------
4------
5------

TKB BUỔI CHIỀU (0 tiết)

Tiết/ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1------
2------
3------
4------
5------

Tổng số tiết: 0

TKB Lớp:
TKB GV:

Written by Tran Huu Nam - 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/ke-hoach-thoi-gian-to-chuc-day-hoc-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-198.html