TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 7 (Từ 30/9/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.-------------10TIN.-10A.------------
Cương-----12TOAN.12A.12A.12LY.12LY.-----12A.12TOAN.12TOAN.-12LY.----------
Cường-------------------------12TIN.12ANH.12SINH.12A.12VAN.
Danh-----10VAN.-10SINH.10ANH.10TIN.-10SINH.10VAN.--10A.10ANH.--------10A.-10TIN.--
Kiểm------12LY.12LY.12A.12A.------12LY.12LY.12A.12A.----------
Tân--------------------11SINH.11SINH.11TIN.-------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
Trị11TIN.11TIN.11VAN.---------------------------
C.Linh---12VAN.------12VAN.---------11A.11ANH.11ANH.--11SINH.11SINH.11SINH.--
----------------12SINH.12TIN.--------12SINH.12TIN.--
Thắng10HOA.10HOA.-10LY.10SINH.---10TIN.10LY.10HOA.10HOA.10SINH.-10TIN.-------------10HOA.10HOA.
Trọng12HOA.12HOA.--------12HOA.12HOA.-12ANH.12TOAN.----------12ANH.12TOAN.12HOA.12HOA.-
Vinh--12A.12A.12LY.---------------12LY.-12A.-------
An---10TIN.10ANH.10A.10VAN.--------10TOAN.-10HOA.10LY.-------10ANH.10LY.-10SINH.
Họa10SINH.10SINH.10SINH.-10HOA.-----10SINH.10VAN.---10SINH.10A.-----------10TIN.10TOAN.
Lâm--12VAN.12LY.12TIN.-------------------------
Tuấn12SINH.12SINH.-12HOA.12A.-----12SINH.12SINH.-12TOAN.--------------12SINH.12ANH.
Trâm10TOAN.10TOAN.10A.----------10ANH.10A.--10TOAN.-10VAN.-----10VAN.-10TOAN.10ANH.10A.
Ý-11A.-11VAN.---10A.11A.10ANH.-----10VAN.11HOA.-11VAN.10ANH.---10VAN.10A.---11HOA.-
Cảnh--12LY.12TOAN.12ANH.-----12ANH.-12TIN.12LY.12LY.-----12TIN.12LY.12LY.-12TOAN.-----
Dương10LY.10LY.---11HOA.11SINH.11SINH.-----10LY.10LY.-10LY.10LY.-------11A.11A.11A.--
Lành--------------------10TOAN.-12HOA.12TOAN.10HOA.10TOAN.-10HOA.--
P.Bình---12SINH.12VAN.12A.12HOA.-12SINH.-----------12A.12A.-12HOA.12VAN.-----
Trang10VAN.10VAN.10TIN.--11ANH.11VAN.11VAN.10A.10VAN.10VAN.10A.10A.----10TIN.10ANH.10SINH.--10ANH.10SINH.------
Phương-11SINH.11A.--10TOAN.11LY.10LY.11VAN.-10LY.11TIN.10TOAN.-10HOA.11HOA.11ANH.10SINH.10TIN.10HOA.-----10SINH.10TIN.---
Thọ--11TOAN.-------10A.12A.12TOAN.10HOA.10ANH.12VAN.10SINH.-12LY.12SINH.--10VAN.10LY.10TIN.12HOA.10TOAN.12ANH.12TIN.-
Các-11TOAN.11SINH.11ANH.-11LY.-12ANH.11TOAN.12SINH.11TIN.-12A.-12HOA.11ANH.--11SINH.-12HOA.12SINH.12ANH.11TIN.12A.---11LY.-
Phong---------12TIN.12TOAN.12LY.-12TIN.12VAN.12TOAN.12VAN.-----------12LY.-
Binh-----11TIN.11A.11A.----------------------
Doanh10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.-------------10ANH.10ANH.--------
Hổ--12ANH.12ANH.10VAN.------12ANH.12ANH.10VAN.10VAN.-----12ANH.12ANH.--------
Hoàng12A.12A.12SINH.-12HOA.-------12SINH.12HOA.12A.11TOAN.11TOAN.11TOAN.-----12A.12HOA.12SINH.12A.12A.--
Lộc12LY.12LY.12HOA.10SINH.10LY.-----12A.-10HOA.-----12SINH.12ANH.10VAN.10TOAN.-12LY.12TIN.--12TOAN.12VAN.10ANH.
Huệ12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TIN.----12TOAN.12TOAN.12TIN.12TIN.-------------11VAN.11LY.11LY.--
Sâm12VAN.12VAN.10HOA.10HOA.10TOAN.10HOA.10TOAN.10TOAN.12VAN.12VAN.-12VAN.12LY.10SINH.10SINH.----------12LY.12LY.-10SINH.-
Sương10A.10A.-10A.10A.-10TIN.10TIN.10LY.-----------10TIN.-10A.10A.----10LY.10LY.
H.Bình12TIN.12TIN.---12SINH.12TIN.12TOAN.-12HOA.-----12LY.12ANH.-12TIN.12TIN.12SINH.12HOA.12TOAN.12ANH.12LY.-----
Nam--10TOAN.-10TIN.-----10TIN.10TIN.-10TOAN.----------------
Phú----------------12A.12A.--10A.10A.12VAN.12VAN.------
V.Linh-----------------10ANH.10SINH.10LY.-10SINH.10HOA.-10VAN.10HOA.10LY.10ANH.-10VAN.
Nhiệm11ANH.11ANH.11HOA.------------11A.11VAN.11A.------------
Quang-----10LY.10LY.10VAN.10VAN.-10ANH.10LY.10LY.--------10VAN.-10ANH.10ANH.10ANH.10VAN.---
Quyên-----10SINH.10SINH.10HOA.10HOA.10A.--10TIN.10TIN.----10A.10A.10HOA.10HOA.10SINH.10TIN.-10TIN.10SINH.-10A.-
Thủy--------10TOAN.10TOAN.10TOAN.10TOAN.------10TOAN.10TOAN.----------
-------------12SINH.12SINH.---12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.---12TOAN.12TOAN.
Vương-----12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.------12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.-----------
Tiếp--10LY.10TOAN.-----------------10LY.10LY.10TOAN.10TOAN.-----
Dung-----12LY.12TOAN.--------------12TIN.12SINH.-12ANH.12A.12HOA.12VAN.--
Hương---------------10LY.10TOAN.-10HOA.-10LY.-10TOAN.10HOA.------
Quyền---------------10ANH.10TIN.--------10LY.10HOA.10SINH.10TOAN.-
Xuân12ANH.12ANH.12TIN.-12SINH.-10A.12VAN.--12LY.12TOAN.12HOA.12A.12ANH.12SINH.10VAN.12HOA.-12VAN.-----12TOAN.12TIN.12LY.12ANH.12A.
Lân------------12VAN.12VAN.------12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.---
Ngọc-----12HOA.12SINH.12SINH.12ANH.12ANH.-----12ANH.-12SINH.12HOA.12HOA.----------
San-----12TIN.----------------12TIN.12TIN.------
Sinh--10VAN.10VAN.-------------10VAN.10VAN.--------10VAN.10VAN.-
Thư-----10TIN.10HOA.10ANH.10SINH.10SINH.-10ANH.10ANH.10A.-10HOA.10HOA.---10SINH.10TIN.10TIN.---10A.10A.--
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/about/to-van-su-dia.html