TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 4 (Từ 28/9/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông11TIN.11TIN.---11LY.11A.-11HOA.11SINH.10LY.10VAN.11VAN.11TOAN.10SINH.-10HOA.-11TIN.-------10ANH.11ANH.--
Cảnh.S11SINH.11SINH.10LY.10A.10VAN.10TIN.-10VAN.-------11SINH.-10TIN.--11SINH.11SINH.---10ANH.11SINH.---
Chân-----12ANH.12ANH.12TIN.12TIN.12A.-----12ANH.12TIN.12A.12A.12A.----------
Cường--11TIN.-12SINH.11SINH.11LY.-11A.-12TIN.11ANH.12HOA.11VAN.----11TOAN.11HOA.----12A.-----
Khanh-----12TIN.12TIN.12LY.12LY.12TIN.-----12LY.12LY.12LY.12TIN.12TIN.----------
My--------10A.10A.--------10VAN.10VAN.10A.-10VAN.---10A.10A.10VAN.10VAN.
Nghi--------10TIN.10LY.11SINH.11SINH.11TIN.--10LY.11LY.11LY.-10TIN.11LY.11LY.11TIN.11SINH.11SINH.10TIN.11TIN.11TIN.10LY.-
Quang.Đ----------12VAN.12A.12TIN.-12TIN.12A.12A.12TIN.-12VAN.----------
Quốc-----11TIN.11SINH.11SINH.11TIN.11TIN.-----11TIN.11TIN.11SINH.11SINH.11SINH.----------
Thư.T--11VAN.-11SINH.------------10VAN.10A.11VAN.---10A.10VAN.11SINH.-10VAN.10A.11SINH.
Thuận----------10VAN.12HOA.12SINH.10A.12ANH.10VAN.10A.12HOA.12ANH.12SINH.----------
Tín10LY.10LY.11LY.-10ANH.10ANH.11HOA.10ANH.10LY.11LY.-11HOA.-10LY.11HOA.-----10LY.10LY.11HOA.11HOA.11LY.11LY.11LY.10LY.10ANH.10ANH.
Trai-----12SINH.12SINH.12HOA.12HOA.12HOA.-----12SINH.12SINH.12SINH.12HOA.12HOA.----------
Yến10VAN.10VAN.11SINH.11TOAN.11ANH.10LY.10TIN.-10HOA.11VAN.11HOA.11TIN.-10TIN.10VAN.11LY.11A.10LY.10HOA.10SINH.10SINH.10VAN.--------
-----------12TIN.11A.11ANH.--------12TIN.12TIN.--11ANH.11A.11A.-
Linh.C12A.12A.10ANH.10TIN.12VAN.-10SINH.-10SINH.-12ANH.12ANH.12A.--10TIN.-12VAN.10TIN.10ANH.12A.10SINH.12ANH.-------
Thắng11HOA.11HOA.11TOAN.11HOA.11HOA.10TOAN.10LY.10LY.--10TOAN.-11TOAN.----11HOA.11HOA.11TIN.11TOAN.-10TOAN.10LY.11TIN.-----
Trọng--------------12LY.-----10HOA.10HOA.12SINH.12LY.12LY.10HOA.10HOA.12SINH.12SINH.-
Vinh12HOA.12HOA.12HOA.12HOA.---12TOAN.11LY.--11LY.11LY.12TOAN.--------12TOAN.12HOA.12HOA.-----
An11LY.11LY.-----11HOA.11TOAN.11A.10HOA.10A.10LY.-11TIN.---11LY.11TOAN.------10TOAN.10SINH.-11HOA.
Lâm12SINH.12SINH.--------12SINH.11VAN.-12ANH.12HOA.---12LY.12ANH.---12SINH.11ANH.12LY.-12HOA.-12SINH.
Tuấn--10HOA.10ANH.12TOAN.--12VAN.12A.--10SINH.10SINH.12TIN.12TOAN.10SINH.10SINH.-10TOAN.12TOAN.-----12A.12TIN.-12VAN.-
Cảnh--12ANH.10LY.10LY.-------12ANH.11LY.11LY.-------11LY.11LY.12TOAN.10LY.10LY.12ANH.12TOAN.12TOAN.
Dương11TOAN.11TOAN.11HOA.11TIN.11TIN.11VAN.-11TOAN.11SINH.11HOA.---11SINH.11TOAN.11VAN.11TOAN.11TIN.-------11HOA.-11SINH.11VAN.-
Lành--------------------10TIN.-10TIN.10SINH.10HOA.10SINH.10TIN.-10HOA.10HOA.
P.Bình------12HOA.12SINH.--12LY.12LY.---12HOA.12HOA.-12SINH.-12LY.12LY.12LY.-12SINH.-----
Trang10TOAN.10TOAN.10A.10VAN.11A.11A.11ANH.10A.10TOAN.10TOAN.---10ANH.11ANH.10A.10VAN.10ANH.10ANH.10TOAN.--11A.11ANH.------
Phương------11TIN.11LY.-10HOA.11VAN.10LY.-11A.10TOAN.---------------
Thọ10SINH.10SINH.10SINH.12SINH.10TIN.---------------10VAN.12A.10ANH.-10A.-----
Binh12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.---------------12ANH.12ANH.---12ANH.12ANH.---
Doanh11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.---11ANH.11ANH.------11ANH.11ANH.-------------
Hổ--12A.12A.12A.--12A.10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.--------10ANH.10ANH.--------
Hoàng12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.10A.12HOA.10A.-12TOAN.12SINH.12HOA.12SINH.12TOAN.12SINH.10A.----------12HOA.12HOA.---
Lộc10A.10A.10TIN.--12LY.12A.---10A.12VAN.-12HOA.-12TOAN.10TOAN.12ANH.--12TIN.12SINH.--------
Huệ12LY.12LY.12LY.12TIN.12TIN.12VAN.12LY.10TIN.-10SINH.---12VAN.10TIN.12TIN.10TIN.10SINH.12VAN.------12TIN.10SINH.12LY.12LY.12VAN.
Sương11VAN.11VAN.10VAN.-11TOAN.10VAN.10VAN.11TIN.11VAN.11TOAN.11TIN.11TOAN.11SINH.11HOA.11VAN.-----11HOA.11HOA.11SINH.11TIN.11TOAN.11TIN.11HOA.11VAN.11SINH.11VAN.
Bình.H---------------10HOA.-10TOAN.10SINH.10LY.---10HOA.10SINH.--10TOAN.-10LY.
Linh.V10TIN.10TIN.--------10TIN.10TIN.11HOA.-11SINH.11TOAN.11SINH.11VAN.-11LY.11VAN.10TIN.-----11LY.11HOA.11TOAN.
Nam12TIN.12TIN.12TIN.---------12LY.11TIN.--12TOAN.12TOAN.--11TIN.11TIN.----12LY.12TIN.12TIN.11TIN.
Phú--------------------11ANH.11A.12VAN.12A.10ANH.11ANH.12VAN.10ANH.12A.11A.
Duyên--10TOAN.11LY.10HOA.-----11LY.10HOA.10HOA.-10LY.10TOAN.10LY.10HOA.10LY.11A.-10TOAN.10LY.10TOAN.11A.11A.11A.-11LY.11LY.
Nhiệm10HOA.10HOA.-11VAN.11VAN.10HOA.10HOA.10HOA.-11ANH.11A.11A.11ANH.10HOA.10HOA.11A.11VAN.11A.11VAN.11ANH.-11ANH.11ANH.11A.11VAN.-----
Quang.T---10SINH.10SINH.10SINH.-10SINH.--------------10SINH.10TIN.10TIN.--10TIN.10TIN.10TIN.
Thủy-----11TOAN.11TOAN.-12ANH.12ANH.-----------11TOAN.11TOAN.12ANH.12ANH.--11TOAN.11TOAN.12ANH.
---10TOAN.10TOAN.-------10TOAN.10TOAN.12VAN.--------12VAN.12VAN.12VAN.-12VAN.10TOAN.10TOAN.
Vương----------12TOAN.12TOAN.-12A.12A.-----12TOAN.12TOAN.12A.--12TOAN.12TOAN.12A.-12A.
Tiếp11A.11A.11A.11A.------11TOAN.-10A.10SINH.-11HOA.11HOA.11TOAN.11A.-11A.10A.10A.-11HOA.11TOAN.11TOAN.11HOA.10SINH.10SINH.
Dung12VAN.12VAN.-12VAN.12HOA.10A.10TOAN.--------10ANH.12ANH.10A.12TOAN.12LY.-12TIN.-10ANH.10TOAN.12SINH.12A.---
Quyền---11SINH.11LY.11HOA.-11A.--10SINH.-10TIN.-------10TOAN.11VAN.10HOA.11TOAN.10LY.---11TIN.11ANH.
Xuân--12VAN.12LY.-12A.12VAN.12ANH.12SINH.12TOAN.12A.-12VAN.12LY.10ANH.-----12SINH.12HOA.12HOA.10VAN.12TIN.10A.-12TOAN.12ANH.12TIN.
Lân--------10VAN.10VAN.--10VAN.10VAN.-----------10VAN.10VAN.---
San-----12TOAN.12TOAN.-12VAN.12VAN.-----12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.-12TOAN.------
Sinh------11VAN.11VAN.------------12HOA.-11VAN.11VAN.-11VAN.11VAN.-12HOA.12HOA.
Thư10ANH.10ANH.12SINH.10HOA.12LY.11ANH.10ANH.10TOAN.-12LY.11ANH.10TOAN.10ANH.-12SINH.-10ANH.11ANH.11ANH.10HOA.-----10TOAN.12SINH.10HOA.11ANH.12LY.
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/page/seeds-scholarship.html