TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 4 (Từ 09/9/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.---------------10TIN.10A.-----------
Cương-----12TOAN.12TOAN.12A.-12LY.-----12LY.12LY.12TOAN.12A.12A.----------
Cường----------12SINH.12A.-12ANH.12TIN.----12VAN.----------
Danh----------10A.10ANH.---10SINH.10TIN.10VAN.-10A.10VAN.10SINH.10ANH.-10TIN.-----
Kiểm------12LY.12LY.12A.12A.------12A.12A.12LY.12LY.----------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
C.Linh-----------------------12VAN.-12VAN.----
----------------12SINH.12TIN.--------12SINH.12TIN.--
Thắng10HOA.10HOA.10HOA.10TIN.10LY.---10TIN.-----------10SINH.10LY.-10HOA.10HOA.-10SINH.10HOA.--
Trọng12HOA.12HOA.--------12HOA.12HOA.-12TOAN.12ANH.----------12TOAN.12HOA.12HOA.-12ANH.
Vinh------------12LY.12A.12A.--------12A.12LY.-----
An--------10VAN.10SINH.------10LY.10A.10HOA.10LY.10TIN.-10TOAN.10ANH.10ANH.-----
Họa10SINH.10SINH.10TOAN.-10HOA.----10VAN.10SINH.10SINH.10TIN.-10A.---10SINH.-----------
Lâm----------------------12LY.12TIN.12VAN.--12VAN.12LY.12TIN.
Tuấn12SINH.12SINH.12SINH.12SINH.12A.-----12ANH.-12HOA.--12A.12TOAN.12SINH.-12ANH.---12TOAN.12HOA.-----
Trâm10TOAN.10TOAN.10A.-10TOAN.-----10ANH.10A.10VAN.------------10ANH.-10TOAN.10A.10VAN.
Ý------10VAN.10A.-10ANH.----------10ANH.10VAN.10A.-------
Cảnh--12TIN.12ANH.12TOAN.-----12LY.-12TIN.12LY.12LY.-----12LY.12LY.12TOAN.-12ANH.-----
Dương10LY.10LY.-----10LY.10LY.-10LY.10LY.------------------
Lành----------------------10HOA.-10TOAN.10HOA.10TOAN.-12HOA.12TOAN.
P.Bình--12A.12VAN.12HOA.---------------12SINH.12HOA.12VAN.-12A.--12A.12SINH.-
Trang10VAN.10VAN.10VAN.---10TIN.10VAN.10A.10A.--10ANH.10A.10SINH.------------10ANH.10TIN.10SINH.
Phương11ANH.11A.10TIN.10LY.-10TIN.10SINH.10HOA.10TOAN.------10TOAN.10SINH.10HOA.-------10LY.----
Thọ------------12SINH.-10ANH.10TIN.10TOAN.---12HOA.10A.10SINH.10VAN.12TOAN.12LY.10HOA.10LY.12TIN.-
Các-----------12SINH.12A.12HOA.------12ANH.-12HOA.12SINH.---12ANH.12A.-
Phong--12VAN.12TOAN.-12TIN.--12LY.-12TIN.12LY.12TOAN.12VAN.----------------
Doanh10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.-----------10ANH.10ANH.----------
H.Giang10A.10A.----------------------------
Hổ-----------12ANH.12ANH.10VAN.10VAN.------12ANH.12ANH.-10VAN.12ANH.12ANH.---
Hoàng12A.12A.12HOA.12A.--12A.12SINH.12SINH.12HOA.---------------12A.12A.12SINH.-12HOA.
Lộc12LY.12LY.10LY.10HOA.12ANH.-----12A.12TIN.12VAN.10ANH.12HOA.12TOAN.----10TOAN.12SINH.10VAN.12LY.10SINH.-----
Huệ12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TIN.---------12TIN.12TOAN.------12TOAN.12TIN.-------
Sâm12VAN.12VAN.12LY.12LY.12VAN.10HOA.10HOA.10TOAN.--10TOAN.10TOAN.10HOA.10SINH.12VAN.-----------12LY.10SINH.10SINH.12VAN.
Sương---------------10A.10A.---10A.10TIN.10LY.10LY.-10TIN.10TIN.-10LY.10A.
H.Bình12TIN.12TIN.---12LY.12TIN.12TOAN.-12TIN.-----12SINH.12ANH.12LY.12TIN.12HOA.-----12HOA.12TOAN.-12ANH.12SINH.
Nam---10TOAN.10TIN.----------------10TOAN.10TIN.10TIN.------
Phú---------------12VAN.12VAN.---12A.12A.-10A.10A.-----
V.Linh---------------10HOA.-10ANH.10VAN.10SINH.10HOA.10ANH.-10SINH.10LY.---10VAN.10LY.
Quang---10VAN.10VAN.10LY.10LY.10ANH.10ANH.---------10LY.10VAN.------10LY.10VAN.10ANH.10ANH.
Quyên---10A.10A.10A.-10SINH.10SINH.10HOA.10TIN.10TIN.10SINH.10HOA.----10TIN.10TIN.-----10SINH.-10A.10HOA.10HOA.
Thủy-----10TOAN.10TOAN.-----10TOAN.10TOAN.--------------10TOAN.10TOAN.
-----12SINH.12SINH.-12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.---12TOAN.12TOAN.----------
Vương-----12HOA.12HOA.-12ANH.12ANH.-----12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.-----------
Tiếp------------10LY.10LY.10TOAN.--10LY.10TOAN.10TOAN.----------
Dung-----12A.-12ANH.--------------12SINH.12HOA.12TIN.--12TOAN.12VAN.12LY.
Hương---------------10LY.10HOA.10TOAN.--10LY.10HOA.-10TOAN.------
Quyền-----10SINH.-10TIN.10HOA.10LY.---------------10TOAN.10ANH.---
Xuân12ANH.12ANH.12ANH.12HOA.12LY.10VAN.10A.12VAN.----------12HOA.12TIN.12TOAN.12TIN.12A.12ANH.12SINH.12SINH.12VAN.12LY.12TOAN.12A.
Lân--------12VAN.12VAN.12VAN.12VAN.--------12VAN.12VAN.--------
Ngọc-----12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.12SINH.-----12ANH.-12HOA.12SINH.12SINH.----------
San--------------------12TIN.----12TIN.12TIN.---
Sinh----------10VAN.10VAN.---10VAN.10VAN.--------10VAN.10VAN.---
Thư--10SINH.10SINH.10ANH.-----10HOA.10HOA.10A.10TIN.10TIN.10ANH.10ANH.10SINH.-10HOA.-----10A.10A.10TIN.--
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thi-hsg/ket-qua-thi-chon-hoc-sinh-gioi-lop-11-cap-truong-nam-hoc-2019-2020-191.html