TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 21 (Từ 6/1/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.----------10A.-10TIN.---------------
Cường--12TIN.12SINH.------12ANH.12A.12VAN.-----------------
Cương-----12LY.-12TOAN.12A.12A.-----12LY.12LY.12TOAN.12TOAN.12A.----------
Danh-----------10SINH.-10TIN.10ANH.---10VAN.10A.----------
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.------12A.12A.12LY.12LY.----------
L.Giang-----------------10ANH.10A.------10ANH.-10A.--
Tân--------------------11SINH.11SINH.11SINH.-------
Trai-----12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
Trị11LY.11LY.11TIN.--------------11VAN.11VAN.11VAN.----------
C.Linh11TOAN.11TOAN.11TOAN.----------12VAN.-11A.11A.11A.--11ANH.11ANH.11ANH.------12VAN.
------12SINH.12TIN.--------12SINH.12TIN.------------
Thắng10HOA.10HOA.10SINH.10LY.10HOA.-10TIN.10HOA.-10SINH.10HOA.10HOA.--------10TIN.-10LY.-------
Trọng12HOA.12HOA.12HOA.--12HOA.12HOA.12ANH.----12HOA.12TOAN.-----------12ANH.-12TOAN.--
Vinh--12LY.-12A.11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.-11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.-11HOA.11HOA.---------12LY.-12A.12A.
An10LY.10LY.10HOA.--10TIN.10SINH.10LY.10LY.10HOA.10SINH.10ANH.10TIN.10TOAN.---------10VAN.10TOAN.10VAN.-10LY.--
Họa10SINH.10SINH.10A.--10SINH.-10TIN.10HOA.--10VAN.10SINH.-----10TOAN.10SINH.----------
Lâm---12VAN.12ANH.11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-11SINH.11SINH.-----12LY.-12TIN.12LY.12TIN.12VAN.12ANH.-
Tuấn12SINH.12SINH.--------12HOA.-12A.12SINH.12SINH.--------12SINH.12TOAN.12A.-12HOA.12TOAN.-
Trâm10TOAN.10TOAN.10ANH.10A.10A.10TOAN.-10VAN.--------------10TOAN.-10ANH.-10A.10VAN.--
Ý-11HOA.-11HOA.-----11VAN.----------11A.-11A.11VAN.------
Cảnh--10LY.-12TOAN.-----12LY.12LY.12LY.12ANH.12TIN.12ANH.12TOAN.--12TIN.-10LY.-12LY.12LY.-----
Dương----------11TIN.11TIN.11TIN.----11HOA.11SINH.11HOA.11TOAN.11TOAN.11TOAN.-------
Lành---------------------12TOAN.-10TOAN.10HOA.10TOAN.12HOA.10HOA.--
P.Bình---12HOA.12SINH.11LY.11LY.11LY.11LY.-11LY.11LY.11LY.11LY.-11LY.11LY.---12A.12A.12VAN.--12HOA.12A.12SINH.12VAN.-
T.Anh-----------------10LY.10LY.-----------
Trang10VAN.10VAN.-10TIN.10SINH.---10TIN.10A.---10A.10A.10SINH.-10VAN.10ANH.-11VAN.11VAN.11VAN.10ANH.10VAN.11ANH.11ANH.11ANH.--
Phương--11HOA.11LY.11TIN.----11SINH.----11VAN.------11A.-11ANH.------
Thọ--12TOAN.-12VAN.-----12A.11TOAN.-12LY.12ANH.-----12HOA.12TIN.12SINH.-------
Các-11ANH.-11TIN.11LY.----11TIN.11TOAN.12HOA.11TOAN.12A.11LY.12SINH.12ANH.------11SINH.11ANH.12SINH.12ANH.12A.11SINH.12HOA.
Phong----------12TOAN.12VAN.12TIN.-12LY.12TOAN.-12LY.-------12TIN.12VAN.---
Binh-----11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-11ANH.11ANH.--------11A.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.-------------10ANH.10ANH.--------
Hổ-----10VAN.10VAN.-12ANH.12ANH.-12ANH.12ANH.-10VAN.--12ANH.12ANH.-----------
Hoàng12A.12A.12A.12A.-12SINH.-12HOA.12HOA.---------12SINH.12SINH.-12HOA.-12A.12A.11TOAN.11SINH.11TOAN.--
Lộc12LY.12LY.12SINH.12TIN.10LY.-10TOAN.12LY.-12VAN.-----12A.10HOA.12HOA.10SINH.12TOAN.------10VAN.10ANH.-12ANH.
Huệ12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TOAN.-12TIN.12TIN.---12TIN.12TOAN.-----11LY.11HOA.11HOA.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Sâm12VAN.12VAN.12VAN.12LY.---10TOAN.10TOAN.10LY.12VAN.-10HOA.10LY.10LY.------10TOAN.-12VAN.-10HOA.10HOA.12LY.12LY.-
Sương10A.10A.-10SINH.10TIN.10A.10A.10SINH.10SINH.------10A.10A.-10TIN.10TIN.----------
H.Bình12TIN.12TIN.-12TOAN.12HOA.---------------12SINH.12LY.12TIN.12TIN.12ANH.-----
Nam-----11TIN.11TIN.11TIN.11TIN.-10TIN.10TIN.10TOAN.--11TIN.11TIN.10TIN.-10TOAN.----------
Phú------------------12A.10VAN.10A.10A.10VAN.-12VAN.-----
V.Linh---------------10HOA.10ANH.10SINH.-10LY.10LY.-10ANH.10HOA.10SINH.-----
Nhiệm11VAN.11VAN.11VAN.--11A.11A.11A.---------11ANH.11ANH.11ANH.-----11HOA.11LY.11HOA.--
Quang-----10LY.10LY.10ANH.10VAN.10VAN.10VAN.-10ANH.10ANH.-10ANH.10VAN.--------10LY.10LY.---
Quyên-----10HOA.10HOA.10A.-10TIN.10A.10A.-10HOA.10HOA.10TIN.10TIN.---10SINH.10SINH.10TIN.--10A.10SINH.10SINH.--
Thủy----------10TOAN.10TOAN.----10TOAN.10TOAN.--------10TOAN.10TOAN.--
--------12TOAN.12TOAN.12SINH.12SINH.----------12TOAN.12TOAN.-12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.
Vương--12ANH.12ANH.-11TOAN.11TOAN.11TOAN.11TOAN.------11TOAN.11TOAN.-12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.------
Tiếp--------10ANH.10ANH.10LY.10LY.---10LY.10SINH.-10HOA.10ANH.10HOA.10HOA.10SINH.10SINH.------
Dung-----12A.12LY.----12TIN.12TOAN.-12A.---12TIN.12VAN.12TOAN.12SINH.12ANH.-12HOA.12VAN.12SINH.12ANH.12HOA.12LY.
Hương--------------------10TOAN.-10HOA.10LY.------
Quyền--10TIN.10HOA.10TOAN.-----10ANH.-10LY.10SINH.-10TOAN.10LY.10HOA.-------10SINH.10ANH.10TIN.--
Xuân12ANH.12ANH.10VAN.-------12TIN.12TOAN.12SINH.12HOA.12VAN.10VAN.-10A.--12LY.-12A.12ANH.10A.-----
Lân-----12VAN.12VAN.--------12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.--------
Lệ--10TOAN.10TOAN.----10A.10TOAN.-----------10TIN.10A.10A.-10TIN.10TIN.---
Ngọc-----12ANH.12ANH.12SINH.12SINH.12HOA.-----12HOA.12HOA.12SINH.-12ANH.----------
San-----11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.-11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.-11VAN.11VAN.---12TIN.------12TIN.12TIN.-
Sinh---10VAN.10VAN.-------10VAN.10VAN.------10VAN.10VAN.--------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/page/van-ban-2019-2020.html