TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 17 (Từ 9/12/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.-----------------------10A.10TIN.---
Cương-----12A.-12TOAN.12LY.12LY.-----12A.12A.12TOAN.12TOAN.12LY.----------
Cường----------12SINH.12ANH.12A.12VAN.12TIN.---------------
Danh-------------10A.10VAN.10VAN.-10ANH.10SINH.10TIN.10SINH.10A.-10TIN.10ANH.-----
Kiểm------12LY.12LY.12A.12A.------12LY.12LY.12A.12A.----------
Tân--------------------11TIN.11TIN.11SINH.-------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
Trị11LY.11LY.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.----------------------
C.Linh--12VAN.--11A.11A.11A.-------11ANH.11ANH.11ANH.-12VAN.-----11SINH.11TOAN.11TOAN.--
---------------------12SINH.12TIN.---12TIN.12SINH.--
Thắng10HOA.10HOA.10HOA.10HOA.10LY.-----10TIN.10SINH.10HOA.-10LY.10SINH.10TIN.10HOA.------------
Trọng12HOA.12HOA.--------12HOA.12HOA.-12TOAN.--------12TOAN.12HOA.12ANH.12HOA.12ANH.---
Vinh--12LY.12A.12A.-----11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.------12LY.-12A.-------
An--10TOAN.-10SINH.--10LY.10VAN.10ANH.10ANH.10TIN.---------10LY.10A.-10HOA.-----
Họa10SINH.10SINH.---10VAN.-10SINH.10TIN.10HOA.---10SINH.10A.--------10TOAN.10SINH.-----
Lâm----------11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-------12TIN.-12LY.12VAN.-----
Tuấn12SINH.12SINH.12A.--------------12SINH.-12TOAN.12HOA.12ANH.-12SINH.12SINH.-----
Trâm10TOAN.10TOAN.10A.--10A.10A.10ANH.-10VAN.--10VAN.-10TOAN.-----------10ANH.10TOAN.--
Ý-11A.-11HOA.----11HOA.-10A.-10ANH.10VAN.11VAN.--------11A.----11VAN.-
Cảnh--12ANH.-12LY.----------12LY.12TOAN.12ANH.12LY.12TIN.12TOAN.12LY.12LY.-12TIN.-----
Dương10LY.10LY.10LY.10LY.-11SINH.11HOA.11HOA.--10LY.10LY.---11TIN.11A.11TIN.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.-------
Lành--------------------10HOA.---10TOAN.12TOAN.10TOAN.12HOA.10HOA.-
P.Bình-----12SINH.12A.12HOA.12VAN.-11LY.11LY.11LY.11LY.12A.12HOA.12VAN.12A.12SINH.-----------
Trang10VAN.10VAN.10TIN.10SINH.10VAN.-----10SINH.10A.-10ANH.10TIN.11VAN.11VAN.11VAN.10ANH.10A.11ANH.11ANH.11ANH.----10VAN.10A.-
Phương11A.--11LY.11HOA.-10LY.10TOAN.11SINH.10TIN.-11TIN.---10HOA.10SINH.---10TIN.10TOAN.-11VAN.10LY.10HOA.11ANH.-10SINH.-
Thọ---10VAN.12HOA.------10ANH.10TIN.12TIN.12VAN.10TOAN.10LY.-11TOAN.10HOA.10A.10SINH.-12TOAN.-12A.12LY.12ANH.12SINH.-
Các----11LY.11TOAN.--11LY.11SINH.11TIN.12SINH.11TIN.12HOA.11SINH.-------12SINH.11TOAN.12HOA.11ANH.12A.11ANH.12ANH.-
Phong----------12VAN.12LY.12TIN.-12TOAN.----------12TIN.12TOAN.-12LY.-
Binh----------11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-----------11A.11TIN.11A.--
Doanh10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.10ANH.10ANH.--------------10ANH.10ANH.-------
Hổ--10VAN.12ANH.12ANH.-------12ANH.12ANH.------10VAN.10VAN.12ANH.12ANH.------
Hoàng12A.12A.12SINH.12HOA.------12A.12A.12SINH.-12HOA.11SINH.11TOAN.11SINH.--12SINH.12HOA.-12A.12A.-----
Lộc12LY.12LY.12TIN.--10LY.12SINH.12VAN.10ANH.10SINH.----------10TOAN.-10HOA.10VAN.12TOAN.12ANH.12HOA.12LY.12A.-
Huệ12TOAN.12TOAN.-12TIN.-12TOAN.12TOAN.---12TIN.12TIN.12TOAN.--11LY.11HOA.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.-------
Sâm12VAN.12VAN.---10TOAN.10TOAN.-10SINH.12VAN.10HOA.10HOA.12VAN.12LY.12LY.-------10SINH.10SINH.-12LY.12VAN.10HOA.10TOAN.-
Sương10A.10A.-10A.-10TIN.10TIN.-10LY.10LY.--10A.10TIN.-----------10LY.10A.10A.--
H.Bình12TIN.12TIN.12HOA.12LY.12SINH.12TIN.12TIN.12SINH.12TOAN.12ANH.----------12ANH.12TOAN.12HOA.12TIN.12LY.-----
Nam------------------10TIN.10TOAN.-----10TOAN.-10TIN.10TIN.-
Phú---------------10A.10A.---12A.12A.12VAN.12VAN.------
V.Linh-----------------10SINH.10HOA.10ANH.-10HOA.-10LY.10VAN.10ANH.10LY.10SINH.10VAN.-
Nhiệm11HOA.11HOA.11HOA.--11ANH.11ANH.11ANH.------------11A.11A.11A.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Quang-----11LY.11LY.11LY.----10LY.10LY.10ANH.10ANH.10ANH.10LY.10LY.10VAN.10ANH.-10VAN.--10VAN.10VAN.---
Quyên-----10HOA.10HOA.10TIN.-10A.--10SINH.10HOA.10HOA.--10TIN.10A.10SINH.-10TIN.10TIN.10A.10A.10SINH.10SINH.---
Thủy---10TOAN.10TOAN.---10TOAN.10TOAN.10TOAN.10TOAN.------------------
---12TOAN.12TOAN.-----12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.----------12SINH.12SINH.12TOAN.12TOAN.-
Vương-----12ANH.12ANH.-12HOA.12HOA.11TOAN.11TOAN.11TOAN.11TOAN.-12ANH.12ANH.-12HOA.12HOA.----------
Tiếp---10TIN.10TIN.10SINH.10SINH.10HOA.10HOA.---10TOAN.10TOAN.10SINH.10LY.-10TOAN.-------10TIN.10HOA.10LY.10LY.-
Dung----------12ANH.-12LY.--12TOAN.12SINH.12TIN.-------12VAN.-12A.12HOA.-
Hương----------------10HOA.-10TOAN.10LY.10LY.-10TOAN.10HOA.------
Quyền--10SINH.-10HOA.----------10TIN.10TOAN.-----10LY.10ANH.------
Xuân12ANH.12ANH.12TOAN.12SINH.12TIN.12LY.12HOA.12A.12ANH.12TOAN.12LY.12VAN.12HOA.12A.12ANH.12VAN.10VAN.10A.12TIN.12SINH.----------
Lân---12VAN.12VAN.---------------12VAN.12VAN.-----12VAN.12VAN.-
Lệ--10ANH.-10A.--10A.10A.------------------10ANH.10ANH.-
Ngọc-----12HOA.-12ANH.12SINH.12SINH.-----12SINH.12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.----------
San----------11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.------12TIN.------12TIN.12TIN.-
Sinh------10VAN.10VAN.--10VAN.10VAN.-----10VAN.10VAN.-----------
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/about/to-ly-the-duc-qp.html