TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 13 (Từ 11/11/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.-----------------------10A.10TIN.---
Cương-----12A.12LY.-12TOAN.12TOAN.-----12A.12A.12TOAN.12LY.12LY.----------
Cường---------------12VAN.-12SINH.-------12A.-12TIN.12ANH.-
Danh------------10ANH.10TIN.-10TIN.10VAN.10A.-10SINH.10ANH.10SINH.10VAN.-10A.-----
Kiểm------12A.12A.12LY.12LY.------12LY.12LY.12A.12A.----------
Tân--------------------11SINH.11TIN.11TIN.-------
Trai-----12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.------12TIN.12TIN.12VAN.12VAN.-----------
Trị11LY.11LY.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.----------------------
C.Linh-----11A.11A.11A.----12VAN.--11ANH.11ANH.11ANH.-12VAN.-----11TOAN.11SINH.11TOAN.--
----------------12SINH.12TIN.--------12TIN.12SINH.--
Thắng10HOA.10HOA.10HOA.---10LY.10TIN.-10SINH.--10HOA.10HOA.-----------10TIN.10LY.-10SINH.10HOA.
Trọng12HOA.12HOA.--------12ANH.---12HOA.12TOAN.---12HOA.-----12ANH.12TOAN.12HOA.12HOA.-
Vinh--12LY.12A.------11HOA.11HOA.11HOA.11HOA.------12LY.-12A.12A.------
An-----10HOA.-10LY.10A.10ANH.---10VAN.10TOAN.10ANH.-10SINH.10TIN.10LY.----------
Họa10SINH.10SINH.---10A.10SINH.-10TOAN.10VAN.10SINH.-10TIN.---10SINH.10HOA.------------
Lâm----------11SINH.11SINH.11SINH.11SINH.-------------12VAN.12TIN.12LY.
Tuấn12SINH.12SINH.12SINH.-------12TOAN.12ANH.-12HOA.12A.----------12SINH.12SINH.---
Trâm10TOAN.10TOAN.10A.10A.--------10TOAN.-10ANH.-10ANH.10VAN.-------10VAN.10A.10TOAN.--
Ý-11A.-11HOA.-10ANH.-10VAN.11HOA.-10A.-10VAN.-11VAN.--------11A.---10ANH.11VAN.10A.
Cảnh--12TOAN.12ANH.------12LY.12LY.12TIN.12TOAN.12LY.-----12TIN.12LY.12LY.-12ANH.-----
Dương10LY.10LY.10LY.10LY.-11HOA.11SINH.11HOA.--10LY.10LY.---11A.11TIN.11A.--11TOAN.11TOAN.11TOAN.-------
Lành--------------------10HOA.---10TOAN.12TOAN.10HOA.-10TOAN.12HOA.
P.Bình-----12SINH.12VAN.12HOA.12A.12A.11LY.11LY.11LY.11LY.-12HOA.12VAN.12A.12SINH.-----------
Trang10VAN.10VAN.10ANH.10SINH.10VAN.--------10A.10A.11VAN.11VAN.11VAN.10ANH.10VAN.11ANH.11ANH.11ANH.10SINH.10TIN.--10TIN.10A.-
Phương11A.--11LY.11HOA.---11SINH.-10TIN.11TIN.-10TOAN.10HOA.---10LY.10TIN.--10SINH.11VAN.10LY.10HOA.11ANH.10SINH.-10TOAN.
Thọ--12ANH.12VAN.------12SINH.10A.12HOA.12A.10TIN.10HOA.-10TOAN.11TOAN.-10SINH.10ANH.12TOAN.10VAN.12LY.--10LY.-12TIN.
Các----11LY.11TOAN.--11LY.11SINH.11TIN.12HOA.11TIN.12SINH.11SINH.-----12ANH.-12HOA.11TOAN.12A.11ANH.12A.11ANH.12SINH.12ANH.
Phong------------12LY.12TIN.12TOAN.--------12TOAN.12VAN.12TIN.-12LY.12VAN.-
Binh----------11ANH.11ANH.11ANH.11ANH.-----------11A.11A.11TIN.--
Doanh10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.---------------10ANH.10ANH.-----
Hổ-----10VAN.10VAN.12ANH.12ANH.----12ANH.12ANH.-------12ANH.12ANH.10VAN.-----
Hoàng12A.12A.--------12HOA.12A.12A.-12SINH.11SINH.11SINH.11SINH.--12SINH.12HOA.---12HOA.-12A.12A.12SINH.
Lộc12LY.12LY.12VAN.--10LY.-12LY.10SINH.------12SINH.10TOAN.-10VAN.10ANH.12HOA.12TIN.----12ANH.12TOAN.10HOA.12A.
Huệ12TOAN.12TOAN.---12TOAN.12TOAN.12TIN.--12TIN.12TIN.12TOAN.--11LY.11HOA.11LY.--11VAN.11VAN.11VAN.-------
Sâm12VAN.12VAN.10TOAN.10HOA.-10TOAN.10TOAN.10HOA.10HOA.12VAN.-10SINH.10SINH.12VAN.12VAN.--------12LY.10SINH.12LY.12LY.---
Sương10A.10A.-------------10LY.10LY.10TIN.10A.10A.--10A.10LY.---10A.10TIN.10TIN.
H.Bình12TIN.12TIN.12HOA.--12LY.12SINH.-12TIN.12TIN.-----12LY.12TOAN.12ANH.-12TIN.-12ANH.12SINH.12HOA.12TOAN.-----
Nam--10TIN.10TOAN.----------------10TIN.10TIN.10TOAN.-------
Phú---------------10A.10A.---12A.12A.12VAN.12VAN.------
V.Linh---------------10VAN.-10ANH.10SINH.-10LY.10VAN.10HOA.--10LY.-10HOA.10ANH.10SINH.
Nhiệm11HOA.11HOA.11HOA.--11ANH.11ANH.11ANH.------------11A.11A.11A.--11VAN.11VAN.11VAN.--
Quang-----11LY.11LY.11LY.10LY.10LY.10ANH.10ANH.10LY.10LY.10VAN.-----10VAN.-10ANH.---10VAN.10VAN.-10ANH.
Quyên--10SINH.-10A.-10A.10A.10TIN.10TIN.-10TIN.10A.10SINH.10SINH.10SINH.10TIN.-10HOA.10HOA.---10HOA.10HOA.-----
Thủy----------10TOAN.10TOAN.--------10TOAN.10TOAN.---10TOAN.10TOAN.---
-----------12SINH.12SINH.-----12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.-12SINH.12SINH.---12TOAN.12TOAN.
Vương-----12ANH.12ANH.-12HOA.12HOA.11TOAN.11TOAN.11TOAN.11TOAN.--12HOA.12HOA.12ANH.12ANH.----------
Tiếp-----10TIN.10HOA.10SINH.-10TOAN.10HOA.10HOA.------10TOAN.10TOAN.-10LY.10TIN.10TIN.-10SINH.10SINH.-10LY.10LY.
Hương---------------10TOAN.10HOA.10LY.---10HOA.10LY.10TOAN.------
Quyền-----10SINH.10TIN.10TOAN.-10HOA.---10ANH.10LY.---------------
Xuân12ANH.12ANH.12A.--12VAN.-12TOAN.10VAN.12SINH.12A.12TOAN.12ANH.12LY.12TIN.------12SINH.12TIN.10A.12HOA.-12HOA.12ANH.12LY.12VAN.
Lân----------12VAN.12VAN.--------12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.---
Lệ--------10ANH.10A.----------10A.10A.---10ANH.10ANH.---
Ngọc-----12HOA.12HOA.12SINH.12SINH.12ANH.-----12ANH.12ANH.-12HOA.12SINH.----------
San----------11VAN.11VAN.11VAN.11VAN.----12TIN.----12TIN.12TIN.-----
Sinh--10VAN.10VAN.------10VAN.10VAN.----------------10VAN.10VAN.
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/thi-hsg/19-hoc-sinh-vao-doi-tuyen-hsg-chinh-thuc-thi-quoc-gia-188.html