TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 1 (Từ 5/9/2020) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông11TIN.11TIN.10HOA.10ANH.-11VAN.11TOAN.--------11A.11LY.11ANH.-10LY.11HOA.11TIN.10VAN.10SINH.11SINH.-----
Cảnh.S11SINH.11SINH.10TIN.11SINH.10A.11SINH.10VAN.-10VAN.10TIN.---------------10ANH.11SINH.-10LY.11SINH.
Chân-----12ANH.12ANH.12A.12TIN.12TIN.-----12ANH.12A.12A.12A.12TIN.----------
Cường----11LY.--11SINH.12HOA.11ANH.11VAN.-11TOAN.11TIN.11HOA.-----11A.--12SINH.12TIN.12A.----
Khanh-----12LY.12TIN.12TIN.12LY.12LY.-----12TIN.12TIN.12TIN.12LY.12LY.----------
My----------10VAN.10A.---10VAN.10A.---10VAN.10VAN.10A.-10A.---10VAN.10A.
Nghi-----10TIN.11LY.----10LY.11TIN.11SINH.11SINH.11TIN.11TIN.11LY.11SINH.10TIN.-11LY.11LY.-10LY.11SINH.10LY.11TIN.-10TIN.
Quang.Đ----------12TIN.-12TIN.12A.12VAN.12A.12VAN.-12TIN.12A.----------
Quốc-----11TIN.11TIN.11TIN.11SINH.11SINH.-----11SINH.11SINH.11SINH.11TIN.11TIN.----------
Thư.T--10VAN.-11SINH.10A.11VAN.-10A.10VAN.--11SINH.11VAN.10A.------------10VAN.11SINH.-
Thuận----------12HOA.10VAN.12SINH.10A.12ANH.10A.12ANH.12SINH.10VAN.12HOA.----------
Tín10LY.10LY.10ANH.11HOA.10LY.10ANH.10ANH.11LY.11LY.10ANH.------10LY.10LY.11HOA.11LY.-10LY.-11LY.11LY.11HOA.10ANH.11HOA.11HOA.10LY.
Trai-----12SINH.12HOA.12HOA.12SINH.12SINH.-----12HOA.12HOA.12HOA.12SINH.12SINH.----------
--------------------10A.----10A.----
Yến10VAN.10VAN.11ANH.--10VAN.11HOA.10TIN.11TOAN.11A.10SINH.-11LY.10LY.10HOA.10HOA.10SINH.10VAN.-11VAN.-11SINH.11TIN.10LY.10TIN.-----
-----------11A.11ANH.12TIN.--------12TIN.11A.--12TIN.11ANH.11A.-
Linh.C12A.12A.12ANH.12A.12VAN.---12VAN.12A.12ANH.10SINH.-10SINH.10ANH.10TIN.10ANH.10SINH.-12ANH.10TIN.10TIN.--------
Thắng11HOA.11HOA.-----11HOA.11HOA.11HOA.10LY.11TIN.---11TOAN.-11TIN.10LY.11HOA.--10LY.11TOAN.11TOAN.-----
Trọng------12LY.-10HOA.10TOAN.--10HOA.--12SINH.-10TOAN.--12SINH.10HOA.10HOA.10TOAN.--12LY.-12LY.12SINH.
Vinh12HOA.12HOA.12HOA.12HOA.------12TOAN.11LY.12HOA.------------12TOAN.12HOA.12TOAN.11LY.11LY.
An11LY.11LY.-----11TOAN.10TOAN.------10LY.11TOAN.11HOA.11A.10HOA.10SINH.10A.----11TIN.11LY.-11HOA.
Lâm12SINH.12SINH.11VAN.12SINH.12LY.--12SINH.12ANH.12HOA.11ANH.12LY.-12SINH.-----------12HOA.12ANH.---
Tuấn--10TOAN.10HOA.12A.12TOAN.10SINH.---10ANH.12TOAN.10SINH.-12TIN.10SINH.-12VAN.12TOAN.-------10SINH.12VAN.12TIN.12A.
Anh-----11LY.--------------11LY.---------
Cảnh------10LY.10LY.12TOAN.---12TOAN.-10LY.------12ANH.12ANH.--11LY.11LY.10LY.12ANH.12TOAN.
Dương11TOAN.11TOAN.11TIN.11TIN.-11HOA.11SINH.11VAN.--11SINH.11HOA.-11TOAN.11VAN.-----11SINH.11VAN.---11TOAN.11HOA.-11TIN.11TOAN.
Lành--------------------10HOA.-10TIN.10TIN.10SINH.10HOA.-10SINH.10TIN.10HOA.
P.Bình------------12LY.12LY.12HOA.12LY.12LY.12LY.-----12HOA.12SINH.--12SINH.12SINH.12HOA.
Trang10TOAN.10TOAN.10A.10VAN.11ANH.11A.10A.10A.10ANH.-10TOAN.-10TOAN.11ANH.--11A.11A.10TOAN.10VAN.11ANH.10ANH.--10ANH.-----
Phương---11LY.11A.---11TIN.10LY.---------------10TOAN.10HOA.---
Thọ10SINH.10SINH.-----10VAN.10TIN.-10A.12SINH.-10ANH.-----------10SINH.12A.---
Binh12ANH.12ANH.-12ANH.11TOAN.11TOAN.-12ANH.---12ANH.12ANH.12ANH.11TOAN.-----12ANH.11TOAN.--------
Doanh11ANH.11ANH.---11ANH.11ANH.--------11ANH.11ANH.------11ANH.11ANH.-----
Hổ-----12A.-10ANH.--12A.10ANH.12A.----10ANH.10ANH.---10ANH.10ANH.12A.-----
Hoàng12TOAN.12TOAN.12TOAN.10A.10VAN.-------10VAN.12TOAN.--12SINH.10A.12HOA.12TOAN.12TOAN.12HOA.12SINH.-12HOA.12SINH.10A.-12HOA.10VAN.
Lộc10A.10A.12SINH.------------12VAN.10TIN.12ANH.-10TOAN.12TIN.12TOAN.12HOA.10A.----12A.12LY.
Huệ12LY.12LY.12TIN.-10SINH.12TIN.10TIN.12LY.-12VAN.12LY.--10TIN.12LY.-----12LY.12VAN.10SINH.12TIN.-12TIN.12VAN.10TIN.10SINH.12VAN.
Sâm-----10LY.10TOAN.10HOA.-11LY.11A.10TOAN.10LY.11LY.11LY.--10HOA.11LY.-10LY.11A.10TOAN.-10HOA.10LY.10TOAN.11A.10HOA.11A.
Sương11VAN.11VAN.11HOA.-11TIN.-----11HOA.11SINH.-11HOA.11TIN.--11VAN.11VAN.-11VAN.11HOA.11SINH.-11TIN.--11SINH.11VAN.11TIN.
Bình.H--10LY.10SINH.10HOA.--10TOAN.10LY.10SINH.-----------------10HOA.10TOAN.-
Linh.V10TIN.10TIN.11LY.-11HOA.-----11LY.11TOAN.11VAN.-----10TIN.11SINH.---11SINH.11HOA.10TIN.10TIN.-11TOAN.11VAN.
Nam12TIN.12TIN.-12TIN.12TIN.-----11TIN.12TIN.--------11TIN.12LY.12TOAN.11TIN.-11TIN.12TOAN.12LY.--
Phú--------------------10ANH.11ANH.11A.12A.12VAN.12VAN.11A.12A.11ANH.10ANH.
Nhiệm10HOA.10HOA.11A.11ANH.11VAN.10HOA.10HOA.11ANH.11ANH.10HOA.10HOA.10HOA.11A.11A.11A.11VAN.11VAN.-11ANH.------11A.11VAN.11VAN.-11ANH.
Quang.T---10TIN.10TIN.10SINH.-10SINH.--10TIN.10TIN.10TIN.-10SINH.---10SINH.10SINH.----------
Thủy--11TOAN.11TOAN.12ANH.-------------12ANH.11TOAN.--11TOAN.12ANH.12ANH.12ANH.11TOAN.11TOAN.--
--12VAN.10TOAN.10TOAN.-----12VAN.12VAN.12VAN.-10TOAN.-----10TOAN.10TOAN.-----10TOAN.12VAN.-
Vương--12A.12TOAN.12TOAN.-12TOAN.-12A.12TOAN.----------12A.12A.12A.12TOAN.12TOAN.-----
Tiếp11A.11A.10SINH.11A.---11A.11A.11TOAN.-----11HOA.11HOA.11TOAN.11TOAN.10A.11TOAN.10SINH.11HOA.11HOA.11A.--10A.10A.10SINH.
Dung12VAN.12VAN.-12VAN.10ANH.-12A.12TOAN.-10A.-12HOA.10A.10TOAN.12SINH.--------12LY.10TOAN.--12TIN.10ANH.12ANH.
Quyền--11SINH.10LY.-10TOAN.11A.-10SINH.11TIN.11TOAN.11VAN.11HOA.--11LY.10HOA.10TIN.-11ANH.----------
Xuân-----12HOA.12SINH.12VAN.-12ANH.-12A.-12HOA.12A.10ANH.10VAN.12TOAN.10A.12VAN.12VAN.12TIN.12LY.--12LY.12SINH.12ANH.12TOAN.12TIN.
Lân-------------10VAN.10VAN.--------10VAN.10VAN.10VAN.10VAN.---
San-----12VAN.12VAN.------12VAN.12TOAN.12TOAN.12TOAN.-12VAN.---12VAN.12VAN.------
Sinh---11VAN.12HOA.---11VAN.11VAN.----------12HOA.-11VAN.11VAN.-11VAN.-12HOA.--
Thư10ANH.10ANH.12LY.12LY.12SINH.-----12SINH.11ANH.10ANH.10HOA.11ANH.10TOAN.10TOAN.-10HOA.10ANH.-12SINH.11ANH.10HOA.12LY.11ANH.11ANH.10ANH.-10TOAN.
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/ban-tin/