TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN - BÌNH ĐỊNH

SỰ VỤ BIỂU TUẦN 1 (Từ 19/8/2019) - BUỔI SÁNG

Thứ T H Ứ   2T H Ứ   3T H Ứ   4T H Ứ   5T H Ứ   6T H Ứ   7
Tiết123451234512345123451234512345
Bông10TIN.10TIN.10A.10TIN.--------------------------
Cương-----12A.-12LY.12TOAN.12TOAN.-----12TOAN.12LY.12LY.12A.12A.----------
Cường-----12SINH.12A.12ANH.-------------12VAN.12TIN.-------
Danh-----10TIN.10A.10VAN.10SINH.10ANH.10ANH.10TIN.10A.10VAN.10SINH.---------------
Kiểm-----12LY.12LY.-12A.12A.-----12A.12A.-12LY.12LY.----------
Trai-----12VAN.12VAN.12TIN.12TIN.------12VAN.12VAN.-12TIN.12TIN.----------
C.Linh----------12VAN.---------12VAN.---------
----------------12TIN.12SINH.--------12TIN.12SINH.--
Thắng10HOA.10HOA.--------10SINH.10LY.10TIN.10HOA.10HOA.10HOA.10HOA.10SINH.10TIN.10LY.----------
Trọng12HOA.12HOA.--------12TOAN.12ANH.-12HOA.12HOA.----------12HOA.12HOA.12TOAN.-12ANH.
Vinh------------12A.12A.12LY.-------12A.-12LY.-----
An-------------10LY.10ANH.10TIN.10A.10VAN.10ANH.10TOAN.-------10HOA.10LY.10SINH.
Họa10SINH.10SINH.10VAN.-10HOA.10SINH.10SINH.10TIN.-------------10SINH.10A.-10TOAN.-----
Lâm--12TIN.12LY.12VAN.-----12TIN.12LY.12VAN.-----------------
Tuấn12SINH.12SINH.12ANH.12HOA.-------12SINH.12SINH.-12A.-----12TOAN.12ANH.-12HOA.12SINH.---12TOAN.12A.
Trâm10TOAN.10TOAN.10ANH.10VAN.10TOAN.------------------10A.10ANH.10A.10A.10VAN.-10TOAN.
Cảnh--12LY.-12TOAN.-----12ANH.12TIN.12LY.12LY.12TOAN.-----12ANH.12LY.12LY.-12TIN.-----
Dương10LY.10LY.10LY.10LY.---------------------10LY.10LY.---
Lành--------------------12HOA.10TOAN.10HOA.-12TOAN.--10TOAN.-10HOA.
P.Bình--12VAN.-12A.-----------------12SINH.12VAN.12HOA.12SINH.12A.12A.-12HOA.
Trang10VAN.10VAN.-10SINH.10VAN.-----10A.10VAN.----10SINH.10ANH.10A.10TIN.--10ANH.10TIN.10A.-----
Phương-----10TOAN.10ANH.10LY.10HOA.-10VAN.10SINH.10LY.10ANH.-10VAN.10TIN.10A.10SINH.------10HOA.10TOAN.10A.10TIN.-
Thọ----------12SINH.10ANH.10HOA.12TIN.--12HOA.10TIN.-10A.10VAN.-10SINH.10TOAN.-12TOAN.-10LY.12LY.-
Các-----12HOA.12SINH.12A.--------12ANH.12HOA.-------12A.-12ANH.12SINH.-
Phong----------12LY.12VAN.12TIN.12TOAN.-----------12LY.12TOAN.12TIN.12VAN.-
Doanh10ANH.10ANH.-10ANH.10ANH.----------10ANH.10ANH.--------10ANH.10ANH.---
H.Giang10A.10A.10TIN.10A.10A.10VAN.10VAN.10A.10LY.10LY.10LY.10A.10VAN.10TIN.10TIN.---------------
Hổ---12ANH.12ANH.---12ANH.12ANH.-------------12ANH.12ANH.-----
Hoàng12A.12A.12SINH.12SINH.12HOA.-----12A.12A.12HOA.-------12A.12A.12HOA.12SINH.------
Lộc12LY.12LY.12HOA.12A.10SINH.------------12TIN.-12ANH.10HOA.12TOAN.10LY.12LY.10VAN.10TOAN.12SINH.10ANH.-12VAN.
Huệ12TOAN.12TOAN.12TOAN.12TIN.----------------12TIN.12TIN.12TOAN.12TOAN.------
Sâm12VAN.12VAN.10SINH.12VAN.12LY.10HOA.10HOA.12VAN.-12LY.10TOAN.10TOAN.10SINH.10SINH.-----------12VAN.10HOA.-10TOAN.12LY.
H.Bình12TIN.12TIN.---12TIN.12TIN.12TOAN.12LY.12HOA.-----12ANH.-12TOAN.12SINH.12HOA.-----12TIN.12LY.-12ANH.12SINH.
Nam----------10TIN.-10TOAN.-------10TOAN.10TIN.10TIN.-------
Phú-----------------12VAN.12VAN.-10A.10A.-12A.12A.-----
V.Linh---------------10SINH.10VAN.10LY.-10ANH.10SINH.10VAN.-10ANH.10HOA.---10HOA.10LY.
Quang-----10LY.10LY.10ANH.10ANH.-----------10LY.10LY.10VAN.10VAN.-10VAN.10VAN.-10ANH.10ANH.
Quyên--10HOA.10HOA.10TIN.-10TIN.10SINH.10A.10A.-----10A.-10HOA.10HOA.10SINH.-----10TIN.10TIN.10SINH.10SINH.10A.
Thủy-------10TOAN.10TOAN.----10TOAN.10TOAN.10TOAN.10TOAN.-------------
-----12TOAN.12TOAN.----12TOAN.12TOAN.12SINH.12SINH.12SINH.12SINH.-12TOAN.12TOAN.----------
Vương----------12HOA.12HOA.-12ANH.12ANH.----------12ANH.12ANH.12HOA.12HOA.-
Tiếp--10TOAN.10TOAN.10LY.----------10LY.10LY.-10TOAN.-----------
Dung--------------------12SINH.12HOA.12ANH.12TIN.12VAN.--12LY.12A.12TOAN.
Hương-----------------10TOAN.10LY.10HOA.--10TOAN.10HOA.10LY.-----
Quyền-----10ANH.10TOAN.-------------10TIN.10HOA.-10LY.10SINH.-----
Xuân12ANH.12ANH.12A.12TOAN.12TIN.10A.12ANH.12SINH.12HOA.12TIN.--12ANH.-10VAN.12LY.12TOAN.12A.12HOA.12VAN.12LY.12SINH.12VAN.-------
Lân--------12VAN.12VAN.---12VAN.12VAN.-----------12VAN.12VAN.--
Ngọc-----12ANH.12HOA.12HOA.12SINH.12SINH.-----12HOA.-12ANH.12ANH.12SINH.----------
San---------------12TIN.------------12TIN.12TIN.
Sinh--------10VAN.10VAN.--------10VAN.10VAN.--------10VAN.10VAN.
Thư-------10HOA.10TIN.10TIN.10HOA.10HOA.10ANH.10A.10A.-----10ANH.10ANH.-10SINH.-10SINH.10SINH.10TIN.10A.-
Written by Tran Huu Nam 2015-2020
http://thptccva.edu.vn/tai-nguyen/